VILLKOR FÖR TJÄNSTEN ONLINEKONSULTATION

Informationshantering
För att vi ska kunna utföra tjänsten behöver vi behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med Home service, se vår integritetspolicy. Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar dina personuppgifter kan du nå oss via [email protected]

Ångerrätt
Under konsultationen erbjuder vi rådgivning utifrån vår expertiskunskap och utgår ifrån vad som fungerar för de aktuella fönstren. Vi kan däremot aldrig garantera att detta motsvarar exakt vad du som kund har förväntat dig. Av denna anledning lämnar vi ingen ångerrätt på konsultationen, förutsatt att vi kan erbjuda en passande lösning för dina fönster. Kan vi däremot inte erbjuda någon lösning, och därmed inte någon passande produkt från vårt sortiment, återbetalas hela beloppet för konsultationen.

Fel vid mätning
Under konsultationen så erbjuder vi professionell rådgivning om hur du som kund går till väga för att mäta dina fönster på ett korrekt sätt. Eftersom vi inte är på plats och själva mäter, kan vi dock aldrig garantera att måtten blir rätt. En reklamation på produkter som visar sig bero på att du som kund själv mätt fel/angett fel mått vid beställning, kommer därför inte att godkännas.

Konsultationstid
Webbkonsultation debiteras per 30 minuter. Vår målsättning är alltid att hinna hjälpa dig med alla dina frågor under en konsultation. Har du dock ett stort projekt med många fönster kan du behöva boka flera konsultationer. Känner du dig osäker på hur lång tid du behöver boka är du välkommen att kontakta oss innan bokning. Känner ni er nöjda med rådgivningen innan de 30 minuterna är slut, återbetalas inga pengar för resterande tid. Vi debiterar alltid för fulla 30 minuter. Om du efter din konsultation väljer att lägga en order som överskrider 3500 SEK, erhåller du pengarna för konsultation (299 SEK) i rabatt och konsultationen blir därmed gratis. 

Avbokning
Avbokning av konsultationen kan ske senast 3 timmar innan bokad tid med full återbetalning. Vid senare avbokning debiteras fullt pris för konsultationen.
Vi som utförare kan avboka konsultationen 3 timmar innan bokad tid. I dessa fall erbjuds du som kund full återbetalning alternativt en ny tid för konsultation.

Priser
Vi förbehåller sig rätten att justera priserna vid behov och informera om detta genom publikation av justerad information. Vid beställning gäller de priser som anges på hemsidan https://www.hastahome.se/matning-och-montering/

TERMS & CONDITIONS FOR ONLINE CONSULTATIONS

Handling of Personal Data
To provide the service above, we are required to handle some of your personal information. For more information about how we handle your data in connection to Home Service, please see our “Integrity Policy.” If you have any other questions regarding the handling of your data, contact us at [email protected]

Right to Withdraw
During the consultation we offer advice based on our own expertise and on what we feel will work for the windows in question. However, we can never guarantee that what we suggest will correspond exactly with what you, as a customer, have expected. For this reason, we do not allow a right of withdrawal on our consultations, provided that we can offer a suitable solution for your windows. If, on the other hand, we cannot offer a solution, and thus no suitable product from our range, the full amount of the consultation will be refunded.

Incorrect Measurements
During our consultations we offer professional advice on what you as a customer should do to measure your windows and walls correctly. Due to the fact that we are not on site and can measure ourselves, we can never guarantee that your measurements will be correct. We can, therefore, never accept a claim on a product where the reason for the claim turns out to be incorrect measurements taken and supplied by the customer.

Consultation Time
Web consultations are charged for a 30 minute period. Our goal is always to have time to help you with all your questions during a consultation. If you, on the other hand, have a large project with many windows, you may require more than one consultation time, and would, therefore, need to book as many as you need. If you feel unsure of the length of time required, please contact us before booking. If you are happy with your consultation before your 30 minutes are over, you will not be refunded for the remaining time. We always charge for the full 30 minutes.

Cancellations
In order to receive a full refund, a cancellation of a consultation must be done no later than 3 hours before your scheduled appointment. Any cancellation done later than this will be charged the full price of the consultation. We, the contractor, are also allowed to cancel your appointment 3 hours before your scheduled appointment. In this case you, the customer, will be offered the choice of a full refund or a new time for consultation.

Prices
We reserve the right to adjust our prices as needed and will inform our customers of this though publication of the adjusted information. When placing an order, the price you pay is the price listed on the website https://www.hastahome.se/matning-och-montering/ at the time the order is placed.

Loading