20% på all mörkläggning med kod: ML20

HASTA – VÅR STRATEGI

Hållbarhet

“Vi människor har glädjen att förvalta vår jord, men under en väldigt liten del av jordens historia. På den tiden ska vi skapa bra möjligheter, inte bara för oss själva, utan också för kommande generationer. Istället för att skövla och fördärva, ska vi vårda och utveckla.”

– Stefan Schörling, grundare av Hasta

Vår vision

Hasta hållarhet
Gardin Malva, vit

För oss på Hasta innefattar ett hållbart arbetssätt självklart vårt miljömässiga ansvar. Som företag har vi även ett socialt ansvar gentemot medarbetare, kunder och andra intressenter. Men det handlar även om mer än den egna organisationens överlevnad. Det handlar om att kunna göra skillnad i ett större perspektiv. Därför vill vi att hållbarhetsperspektivet ska vara tydligt i alla delar av produktionskedjan och att det cirkulära sättet att arbeta är en självklar del av vårt varumärke.

Vår vision är att ett hållbart arbetssätt ska genomsyra samtliga delar av vår verksamhet och bidra till en positiv utveckling både inom och utanför vår organisation.

De globala målen


Hastas hållbarhetsstrategi grundar sig i Agenda 2030 – en universiell agenda för hållbar utveckling antagen av samtliga medlemsländer i FN 2015. Agendan innehåller 17 separata mål att uppnå t.o.m 2030 som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

I vår hållbarhetsstrategi har vi valt ut tre av dessa mål som fokusområden. Med vår strategi fokuserar vi därmed på de delar där vi ser att vi kan göra mest nytta och säkerställer även att vi bidrar till de globala målen.

I Hastas hållbarhetsstrategi finns även information om hur vi som företag arbetar, både kort- och långsiktigt, för att inkorporera alla aspekter av ett hållbart arbetssätt i vår organisation – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Hasta Eco händer och jord

Delmål 3: God hälsa och välbefinnande

Detta mål handlar om alla människors lika möjligheter till god hälsa och välbefinnande.

På Hasta vill vi motivera våra medarbetare till en god fysisk och mental hälsa. Som en del av detta har vi bland annat höjt vårt friskvårdsbidrag och säkerställt att samtliga medarbetare har tillgång till höj- och sänkbara skrivbord.

En näringsrik kost är också en förutsättning för god hälsa. Hasta arbetar aktivt för en positiv utveckling av matindustrin med ökade näringsinnehåll via regenerativa ekologiska system där kemikalier och konstgödning helt utesluts.

Genom Hasta Food tech, Hasta Eco och Hasta Agri främjar vi verkligt långsiktig matproduktion. Vi använder oss av ett helt cirkulärt odlingssystem där naturen är vår läromästare. Genom det cirkulära tänket främjar vi en positiv utveckling av jordbruk helt utan naturfrämmande kemikalier. Odlingssystemet lagrar in koldioxid i odlingsjorden med målet 2-3 ton per hektar.

Vad vårt mål är att göra innan 2030?
Vårt mål är att implementera det cirkulära förhållningssättet inom alla våra egna näringar. Vi vill dessutom inspirera andra aktörer att tillämpa Hasta Ecos cirkulära tänk genom att sprida kunskapen även utanför vår egen organisation. På så sätt bidrar vårt företag till positiva miljö och hälsoeffekter även i ett större perspektiv.

Delmål 7: Hållbar energi för alla

Målet handlar om att säkra tillgången på el för alla och samtidigt främja en hållbar utveckling trots ökad efterfrågan på el och eltjänster.

Alla våra enheter drivs i balans med vår egen solcellsproduktion av el. Målsättningen är att uteslutande använda oss av modern teknologi med minsta möjliga elkonsumtion, exempelvis LED-lampor och elbilar, i vår verksamhet. Inom detta område har vi redan nått över 90% implementeringsnivå.

Vår nya fabrik i Kina som stod klar i slutet av förra året drivs uteslutande av solenergi som täcker hela energibehovet för vår asiatiska verksamhet.

Vad vårt mål är att göra innan 2030?
Vårt mål är att samtliga av våra verksamheter ska vara helt självförsörjande på elproduktion samtidigt som vår process drivs av den senaste teknologin.

Gardin Malva återvunnen polyester vit

Delmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att arbeta för en mer hållbar konsumtion och produktion.

För oss är det viktigt att arbeta för att minska vår negativa inverkan på miljön – både på sikt och i vårt dagliga arbete. Därför arbetar vi kontinuerligt mot att kunna erbjuda fler produkter som är skonsamma mot miljön. Vår kollektion “Sustainable living” innehåller allt ifrån gardiner med tyg i återvunnet material, smarta produkter tillverkade av spillväv eller andra miljövänliga val av material.

På Hasta tar vi vara på allt vårt spillmaterial genom återanvändning eller återvinning. Vi skänker en stor del av överblivet vävmaterial till skolor och andra organisationer. På så sätt säkerställer vi att detta spill återanvänds till något produktivt.

Vi återanvänder vårt förpackningsmaterial. I de fall där detta inte är möjligt är återvinning en självklar del av arbetsprocessen.

Inom Hasta Food tech tas all biomassa hand om för att bli mat alternativt återföras som näring till odlingsjorden. Denna process möjliggör vårt cirkulära arbetssätt.

Vad vårt mål är att göra innan 2030?
100% av våra produkter och förpackningar ska kunna återvinnas och i möjligaste mån vara tillverkade av återvunnet material.

Hasta hållbarhetsstrategi - människor

Människor

Som företag har vi ett socialt ansvar att säkerställa trygga anställningar och schyssta arbetsvillkor för samtliga av våra medarbetare i alla led. Våra verksamheter i Asien är certifierade i enlighet med “Amfori BSCI” uppförandekod. Dessa verksamheter är även certifierande enligt arbetsmiljöstandarden “ISO 45001″. Vi väljer underleverantörer som lever upp till dessa standarder.

Hemma i Sverige har Hasta sedan starten skapat arbetsmöjligheter för människor med olika förutsättningar och bakgrunder. Genom att förmedla arbetsuppgifter på plats hos människor med funktionsnedsättningar som inte har möjligheten att utöva arbete utanför sin boendemiljö, skapar vi möjligheten för meningsfull sysselsättning för alla. Hos oss värnar vi om alla människor och behandlar varandra med samma respekt som vi själva önskar bli bemötta med.

Hasta hållbarhetsstrategi - transport

Transport

I samband med att vi upphandlar nya transportlösningar så tar vi alltid hållbarhetsperspektivet i beaktande. Vi tittar närmare på företagets miljöpolicy och strävar tillsammans efter att hitta de mest miljövänliga transportlösningarna när detta är möjligt. Samtliga tjänstebilar inom Hasta-koncernen är elbilar.

Vår målsättning är att innan 2030 kunna klimatkompensera våra transporter i samverkan med Hasta Eco. Alla slutkonsumenter som handlar via Hasta Home ska ha möjligheten att klimatkompensera och bidra till minskat klimatavtryck lokalt. Hasta Eco arbetar med koldioxidinlagring i ordlingsjorden som minskar vår klimatpåverkan samtidigt som vi skapar förutsättningar för näringsrik, giftfri mat.

Genom möjligheten för våra kunder att köpa utsläppsrätter via Hasta Eco bidrar vi till att minska den negativa miljöpåverkan orsakad av transporter. Vi tror dessutom att möjligheten att kunna klimatkompensera lokalt och därmed bidra på ett positivt sätt till miljön i sitt närområde, ökar viljan och motivationen att göra detta val.

Loading