20% på all mörkläggning med kod: ML20

VILLKOR FÖR TJÄNSTEN MONTERING


Informationshantering
För att vi ska kunna utföra tjänsten behöver vi behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med Home service, se vår intergritetspolicy. Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar dina personuppgifter kan du nå oss via [email protected]

Avbokning
Avbokning av den inledande konsultationen kan ske senast 3 timmar innan bokad tid med full återbetalning. Vid senare avbokning debiteras fullt pris för konsultationen, 299 kronor.

Avbokning av hembesöket kan ske senast 3 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning debiteras framkörningsavgift för montaget, 799 kronor. Är du inte tillgänglig på utsatt tid, så försöker montören i första hand kontakta dig. Om detta inte ger resultat debiteras framkörningsavgift för montaget, 799 kronor.

Vi som utförare kan avboka konsultationen eller hembesöket 3 timmar innan bokad tid. I dessa fall erbjuds full återbetalning alternativt en ny tid för konsultation.

Priser
Vi förbehåller oss rätten att justera priserna vid behov och informera om detta genom publikation av justerad information. Vid beställning gäller de priser som anges på hemsidan (se här).

Force Majeure
Vi som utförare är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Montering
Under hembesöket utförs själva monteringen enligt vad vi kommit fram till under den inledande konsultationen eller enligt den beskrivning du som kund lämnat vid din bokning på hemsidan. Det är inte möjligt att göra ändringar eller lägga till ytterligare monteringar av andra produkter än de som angetts vid konsultation eller bokning.

Inför besöket
Plocka undan alla lösa föremål och liknande från golv och ytor vid de fönster där montering ska utföras så montören kan utföra arbetet så effektivt och smidigt som möjligt.

Viktigt

 • Vi förbehåller oss rätten att avsluta arbete vid konflikt eller kränkande handlingar.
 • Vi respekterar varandra och er kunder med fullständig tystnadsplikt.
 • Vi ger ej ut personlig information.
 • Vi använder vår egen stege vid montering vid behov. Du som kund ansvarar för att skydda ditt golv, om du vet med dig att dina golv är särskilt känsliga.
 • Det är ditt ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda känsliga inventarier. Har inga sådana åtgärder vidtagits, kan vi som utförare ej hållas ansvariga för skador som hade kunnat undvikas i samband med hembesöket.
 • Vi förbehåller oss rätten att ej utföra montaget vid till exempel felaktig eller bristfällig information. I dessa fall debiteras utkörningskostnaden för montaget, 799 kronor.
 • Vi respekterar våra kunders hem och gör alltid vårt bästa för att undvika oreda/nedsmutsning etc. Dock kan montaget medföra exempelvis damm, borrspån från borrning etc, och städning av detta ingår ej.
 • Innan montören lämnar din bostad så kommer montaget att dokumenteras genom fotografering. Dessa bilder delas inte offentligt utan är endast till för internt bruk i händelse av reklamation.
 • Efter montaget så behöver vi din underskrift på att du som kund godkänner montaget och är nöjd över utförandet. Det är därför ditt ansvar att inspektera montaget innan montören lämnar din bostad. Vi underskrift av godkänt montage, intygar du att montaget är godkänt och reklamationer kan därefter ske endast av orsaker som inte kunnat upptäckas från början. Detta innebär att vi inte har möjlighet att komma ut på nytt, om ni som kund upptäcker att en produkt exempelvis blivit monterad på fel ställe.
 • Vid reklamationer av fel som inte kunnat upptäckas i samband med hembesöket, exempelvis felaktiga produkter eller dolda fel i montaget, så åtgärdar vi detta med ett nytt hembesök och nya produkter om reklamationen godkänns. Vid reklamationer så kan vi komma att begära in bilder på felet innan vi kan godkänna ett nytt besök. Vi kompenserar tyvärr inte för redan utfört arbete, utan istället åtgärdar vi det som du inte är nöjd med. Detta kan medföra längre leveranstider om nya produkter måste beställas.
 • Du som kund måste vara på plats vid uppdragets start samt slut, samt däremellan om montören anser detta nödvändigt.
 • Vi som utförare har rätt att byta nämnd montör utan att informera dig som kund.
 • Du som kund ansvarar för att informera montör om möjlighet till parkering i anslutning till bostaden inte är tillgängligt. I dessa fall kan du behöva vara behjälplig vid urlastning av produkter utanför bostaden.

Tvister
Vid tvister där vi inte kan enas i ett reklamationsärende, hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Vi följer alltid deras rekommendationer.

INSTALLATION/FITTING – TERMS & CONDITIONS


Handling of Personal Data
To provide the service above, we are required to handle some of your personal information. For more information about how we handle your data in connection to Home Service, please see our “Integrity Policy.” If you have any other questions regarding the handling of your data, contact us at [email protected]

Cancellations
You are within your rights to cancel the initial consultation. In order to receive a full refund, the cancellation must be done no later than 3 hours before your scheduled appointment. Cancellations made later will result in a charge of 299 SEK, the full price of the consultation.

You must also cancel your home visit no later than 3 hours before your scheduled appointment. Any cancellation made later than this will result in a charge of 799 SEK, the full price of the home visit. If you are not home at the appointed time the first thing the fitter will do is try to contact you. If their attempt is unsuccessful you will be charged the full price of the home visit, which is 799 SEK.

We, the contractor, can also cancel your consultation or home visit up to 3 hours before your scheduled appointment. In this case you will either receive a full refund or a new time for your consultation or measurements.

Prices
We reserve the right to adjust our prices as needed and will inform our customers of this though publication of the adjusted information. When placing an order, the price you pay is the price listed on the website https://www.hastahome.se/matning-och-montering/ at the time the order is placed.

Force Majeure
We, the contractor, are exempt from any failure to fulfil a certain obligation under this agreement, if the failure is based on exempting circumstances as described below, and the circumstance prevents, complicates, or delays the fulfilment of said obligation.

Exempting circumstances include, but are not limited to, measures or omissions from the authorities, new or changed legislation, and conflict in the labour market, blockades, fires, floods, sabotage or accidents of a larger extent. Force majeure includes government decisions that affect the market and its products negatively, such as orders on warning texts, sales bans, etc., or an abnormal decline in the market.

Any mounting/fitting that is done during the home visit will be based on what has been decided during the initial consultation or according to the description you, the customer, has provided when booking on the website. It is not possible to make changes or add additional fittings of any windows/products other than those agreed upon during your initial consultation or booking.

Before the Visit
Please remove all loose items, or anything similar, from your floors or the surfaces next to the windows that are to be measured. Remove any curtains that may be in the way for the fitter to be able to fit the products as smoothly and effectively as possible.

Important

 • We reserve the right to stop working if conflicts or offensive behaviour should occur.
 • We respect each other and you as a customer with full professional secrecy.
 • We do not disclose personal information.
 • When needed, we use our own ladder during fittings. You, the customer, are responsible to protect your floors, if you know that your floors are extra delicate.
 • It is your responsibility to take proper precautions to protect sensitive belongings. If no precautions have been taken, we, the contractor, will not be held responsible for any damage that may be done that could have been avoided in connection with your home visit.
 • We reserve the right not to complete the contract, in such a case as we have been provided with incorrect or inadequate information. In this case you will be charged the full price of the visit, 799 SEK.
 • We always respect the homes of our customers and do our best to avoid making a mess or soiling anything, etc. Be aware that mounting/fitting can incur things like dust or drill cuttings from drilling, etc., and any clean-up of this kind is not included in the service.
 • Before the fitter leaves your home, the fitting will be documented through photographing the job. These photos will never be shared publicly. They are only for internal use in case of a claim.
 • After the fitting is complete, we need your signature that you, the customer, approves the job and are satisfied with how it was performed. It is, therefore, your responsibility to inspect the fittings before the fitter leaves your home. By signing the form you certify that you approve of the work done and any claims done thenceforth are only due to reasons that could not be discovered from the beginning. This means that we do not have the possibility of coming out again, if you, the customer, discover that a product has been fitted in the wrong place.
 • Claims regarding flaws that were undiscoverable in conjunction with your home visit, for example receiving the wrong products or hidden flaws in the fitting, we will remedy this with a new home visit and new products if the claim is approved. When a claim arises we may ask you to take photos of the flaw before we can approve a new visit. We will, unfortunately, not compensate a job already done, but will remedy whatever it is you are unhappy with. This can result in longer delivery times, if new products need to be ordered.
 • You, the customer, must be on site both at the beginning and at the end of the assignment, as well as during the assignment if the fitter deems it necessary.
 • We, the contractor, reserve the right to replace the fitter without informing the customer of this in advance.
 • You, the customer, are responsible for informing the fitter if there is no possibility of parking in connection to your home. In this case you may need to aid with unloading your products outside the home.


Disputes
Any dispute that cannot be solved through our claims process will be referred to the General Complaints Board. We always follow their recommendations.

Loading