20% på all mörkläggning med kod: ML20

VILLKOR FÖR TJÄNSTEN HEMBESÖK


Informationshantering

För att vi ska kunna utföra tjänsten behöver vi behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med Home service, se vår intergritetspolicy. Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar dina personuppgifter kan du nå oss via [email protected]

Priser
Hasta förbehåller sig rätten att justera priserna vid behov och informera om detta genom publikation av justerad information. Vid beställning gäller de priser som anges på hemsidan https://www.hastahome.se/matning-och-montering/

Ångerrätt
Under den inledande konsultationen erbjuder vi rådgivning utifrån vår expertiskunskap och utgår ifrån vad som fungerar för de aktuella fönstren. Vi kan däremot aldrig garantera att detta motsvarar exakt motsvarar dina förväntningar. Ångrar du ditt köp under den inledande konsultationen och väljer att inte gå vidare med mätning, så debiteras du endast för själva konsultationen, 299 kronor.  

Fel mått
Om det visar sig att våra montörer har mätt fel vid hembesök, vilket har resulterat i produkter med fel mått, så åtgärdar vi detta med ett nytt hembesök och nya produkter i korrekt mått. Vi kompenserar tyvärr inte redan utfört arbete, utan istället åtgärdar vi det som du inte är nöjd med. Detta kan medföra längre leveranstider.

Konsultationstid
Det ingår alltid en inledande konsultation via webb eller telefon när du bokar ett hembesök. Vår målsättning är alltid att hinna hjälpa dig med alla dina frågor under en konsultation som är 30 minuter lång. Har du dock ett stort projekt med många fönster kan den inledande konsultationen ta längre tid. När du bokar ett hembesök återkopplar vår digitala säljare till dig med förslag på tid utifrån ditt ärende.  

Avbokning
Avbokning av den inledande konsultationen kan ske senast 3 timmar innan bokad tid med full återbetalning. Vid senare avbokning debiteras fullt pris för konsultationen, 299 kronor.

Avbokning av hembesöket kan ske senast 3 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning debiteras fullt pris för hembesöket, 999 kronor. Är du inte på plats på utsatt tid så försöker montören i första hand att kontakta dig. Om detta inte ger resultat debiteras fullt pris för hembesöket, 999 kronor.

Vi som utförare kan avboka konsultationen eller hembesöket 3 timmar innan bokad tid. I dessa fall erbjuds full återbetalning alternativt en ny tid för konsultation eller mätning.

Force Majeure
Vi som utförare är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Hembesök

 • Under hembesöket utförs själva mätningen enligt vad vi kommit fram till under den inledande konsultationen. Det är inte möjligt att göra ändringar eller lägga till ytterligare mätning av andra fönster än de enligt överenskommelse.
 • Montören utför endast mätningen. Frågor om order, ändringar etc. måste gå igenom din digitala säljare som utfört konsultationen.

Inför besöket
Plocka undan alla lösa föremål och liknande från golv och ytor vid de fönster som ska mätas. Ta bort eventuella gardiner som hänger i vägen så montören kan utföra mätningen så effektivt och smidigt som möjligt. 

Viktigt

 • Vi förbehåller oss rätten att avsluta arbete vid konflikt eller kränkande handlingar.
 • Vi respekterar varandra och er kunder med fullständig tystnadsplikt.
 • Vi ger ej ut personlig information.
 • Vi använder vår egen stege vid mätning vid behov. Det är ditt ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ditt golv eller känsliga inventarier. Har inga sådana åtgärder vidtagits, kan vi som utförare ej hållas ansvariga för skador som hade kunnat undvikas i samband med hembesöket.
 • Vi förbehåller oss rätten att ej utföra mätningen vid exempelvis felaktig eller bristfällig information. I dessa fall debiteras fullt pris för hembesöket, 999 kronor.
 • Du som kund måste vara på plats vid uppdragets start samt slut, samt däremellan om montören anser detta nödvändigt.
 • Vi som utförare har rätt att byta nämnd montör utan att informera om detta.

Tvister
Vid tvister där vi inte kan enas i ett reklamationsärende, hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Vi följer alltid deras rekommendationer.

HOME SERVICE – TERMS & CONDITIONS


Handling of Personal Data
To provide the service above, we are required to handle some of your personal information. For more information about how we handle your data in connection to Home Service, please see our “Integrity Policy.” If you have any other questions regarding the handling of your data, contact us at [email protected]

Prices
We reserve the right to adjust our prices as needed and will inform our customers of this though publication of the adjusted information. When placing an order, the price you pay is the price listed on the website https://www.hastahome.se/matning-och-montering/ at the time the order is placed.

Right to Withdraw
During the initial consolation we offer advice based on our expertise and always base our advice on the windows in question. However, we can never guarantee that what we suggest will correspond exactly with what you, as a customer, have expected. If you regret your purchase during the initial consultation and choose not to move on with our measuring service, you will only be charged 299 SEK for the consultation itself.

Incorrect Measurements
If it turns out that our fitters have incorrectly measured during a visit to your home, resulting in products with incorrect measurements, we will correct this with a new home visit and new products with correct measurements. We will not compensate for work already done, but will fix whatever you are unhappy with. This can result in longer delivery times.

Consultation Time
An initial consultation via web or phone call is always included when you book a home visit. Our goal is always to have time to help you with all your questions during one 30 minute consultation. If you happen to have a large project with many windows the initial consultation may take longer. When you book a home visit our digital sales person will get in touch with you with suggestions on time based on your specific errand.

Cancellations
You are within your rights to cancel the initial consultation. In order to receive a full refund, the cancellation must be done no later than 3 hours before your scheduled appointment. Cancellations made later will result in a charge of 299 SEK, the full price of the consultation.

You must also cancel your home visit no later than 3 hours before your scheduled appointment. Any cancellation made later than this will result in a charge of 999 SEK, the full price of the home visit. If you are not home at the appointed time the first thing the fitter will do is try to contact you. If their attempt is unsuccessful you will be charged the full price of the home visit, which is 999 SEK.

We, the contractor, can also cancel your consultation or home visit up to 3 hours before your scheduled appointment. In this case you will either receive a full refund or a new time for your consultation or measurements.

Force Majeure
We, the contractor, are exempt from any failure to fulfil a certain obligation under this agreement, if the failure is based on exempting circumstances as described below, and the circumstance prevents, complicates, or delays the fulfilment of said obligation.

Exempting circumstances include, but are not limited to, measures or omissions from the authorities, new or changed legislation, conflict in the labor market, blockades, fires, floods, sabotage or accidents of a larger extent. Force majeure includes government decisions that affect the market and its products negatively, such as orders on warning texts, sales bans, etc., or an abnormal decline in the market.

Home Visits

 • Measurements made during the home visit will be based on what has been decided during the initial consultation. It is not possible to make changes or add additional measurements of other windows other than those agreed upon in advance.
 • The only thing the fitter will do during the home visit is take measurements. Any questions you may have regarding your order, changes you would like made, etc., must go through the digital sales person that performed your initial consultation.

Before the Visit
Please remove all loose items, or anything similar, from your floors or the surfaces next to the windows that are to be measured. Remove any curtains that may be in the way for the the fitter to be able to measure as smoothly and effectively as possible.

Important

 • We reserve the right to stop working if conflicts or offensive behaviour should occur.
 • We respect each other and you as a customer with full professional secrecy.
 • We do not disclose personal information.
 • When needed, we use our own ladder while measuring. It is your responsibility to take proper precautions to protect your floor or sensitive belongings. If none of these precautions have been taken, we, the contractor, will not be held responsible for any damage that may be done that could have been avoided in connection with your home visit.
 • We reserve the right not to take your measurements in such a case as we have been provided with incorrect or inadequate information. In this case you will be charged the full price of the visit, 999 SEK.
 • You, the customer, must be on site both at the beginning and at the end of the assignment, as well as during the assignment if the fitter deems it necessary.
 • We, the contractor, reserve the right to replace the fitter without informing the customer of this in advance.

Disputes
Any dispute that cannot be solved through our claims process will be referred to the General Complaints Board. We always follow their recommendations.

Loading